Wang Yiyang

Kyoto University

Daryl Lahm

Peking University

Risa Shimono

Peking University

Wang Zhungxi

Hitotsubashi University ICS

Yu Xiaofei

The Hong Kong University of Science and Technology

Sherilynn Ngerng

The Hong Kong University of Science and Technology

He Mengshi

The University of Tokyo

Risa Sone

Peking University