WU Siyu

The University of Tokyo

XUE Weiqi

The Hong Kong University of Science and Technology

LIN Yu-Fang

Waseda University,
Taiwan University

Ryo YOSHIDA

Waseda University,
Taiwan University

YU Ruichuan

Waseda University,
Shanghai Jiao Tong University